Malaysia đang là một trong những thị trường đang thu hút học sinh quốc tế